เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
ยังไม่มีกิจกรรม


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
 
   
 
 
สสอ.รท.รับสมัครสมาชิก ประจำปี 2564
 
ประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่ม(สินเชื่อ)
 
เบี้ยประกันส่วนเกิน ช.ค.ส. ประจำปี 2564
 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
 
การให้บริการกู้เงินปันผล ประจำปี 2564
 
   
 
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อเยื้อง ทุ่งคา...
   
สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำกัด เยี่ยมชม ส...
   
สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายพรุดินนา เพหลา คลองท่อม...
   
สสอค.เยี่ยมชม ศูนย์ประสานงานฯ
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2560
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี...
   
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด เยี่ย...
   
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้า...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ นางเห็ว บุญชนะวิวัฒน...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ ผอ.สุทน รักบางบูรณ์...

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0587สอบถาม สมาชิก [2019-10-03] (15)
0586สอบถามเรื่องการกู้ สมาชิกใหม่ [2019-10-02] (3)
0585สอบถาม เรื่อง สสอค. สมาชิก [2019-09-30] (3)
0584ต้องการคนค้ำ ต้องการคนค... [2019-09-29] (17)
0583เงินอุดหนุนการศึกษา นางสาลิกา ... [2019-09-18] (1)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 


อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์  ร้อยละ 2.15 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

-ไม่เกิน 1,000,000 บาท  ร้อยละ 2.40 ต่อปี

-1,000,001-5,000,000 บาท  ร้อยละ 2.90 ต่อปี

-5,000,001 บาทขึ้นไป  ร้อยละ 3.15 ต่อปี

เงินฝากประจำ ครบ 12 เดือน

-1,000- 1,000,000 บาท  ร้อยละ 2.40 ต่อปี

-1,000,001-5,000,000 บาท  ร้อยละ 3.15 ต่อปี

-5,000,001 บาทขึ้นไป  ร้อยละ 3.40 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  (ทุกประเภทสัญญา) ร้อยละ 6.00 ต่อปี

 
 
- ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิกที่เจ็บป่วย พ.ศ.2563
- ระเบียบว่าด้วย เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด พ.ศ.2562
- ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก บิดา มารด
- ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2562
- ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2562
 
 
- หนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบกรณีจะขอโอนการเป็นสมาชิก
- แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
- แบบฟอร์มกู้เงินปันผล
- แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นสมาชิก
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- หนังสือแสดงเจตจำนงขอพักชำระต้นเงินกู้และคำยินยอมค้ำประกัน เงินกู้สามัญ พัฒนาชีวิต พ
- หนังสือแสดงเจตนายินยอม/มอบอำนาจให้ส่วนราชการหักเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินอื่นๆ
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19
- แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |