เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
 
 
   
 
การคิดคำนวณเงินบำนาญ
   


http://www.korattsc.com/cal_pension.html/a>

 

...
   
 
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557
 
การกู้สามัญและกู้พัฒนาชีวิต
   


มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/56 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เห็นชอบ แก้ไขระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้พัฒนาชีวิต สมาชิกที่สมัครใหม่จะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะกู้ไ...

 
การให้บริการแก่สมาชิกผ่าน Bill Payment ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
   


การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

            1. คุณสมบัติผู้สมัคร<...

 
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
   


รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย รายละเอียดดังนี้

              ...

   
 
   
ทอดผ้าป่าสามัคคี 2556
   
ทอดผ้าป่าสามัคคี
   
ทอดผ้าป่าสามัคคี 2556
   
ทอดผ้าป่าสามัคคี 2556

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0258ขอทราบรายละเอียด ผกามาศ ศรี... [2014-04-17] (1)
0257สอบถามเรื่องเงินกู้สามัญ ครู [2014-03-27] (0)
0256สอบถามเกี่ยวกับการกู้ปันผล สมาชิก [2014-03-16] (0)
0255สอบถามการกู้สามัญ ครู [2014-03-01] (1)
0254สอบถามเกี่ยวกับ ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก [2014-02-24] (1)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.75%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.25%
 
 
- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ปันผล พ.ศ. 2549
- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูกระบี่ พ.ศ. 2554
- ระเบียบวาด้วยการสนับสนุนเพื่อพัฒนาวิชาชีพของสมาชิก พ.ศ. 2554
- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2544
- ระเบียบว่าด้วยการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ พ.ศ.2551
 
 
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- แบบฟอร์มเงินกู้พัฒนาชีวิต
- แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
- สวัสดิการสมาชิก
- เกณฑ์การส่งหุ้นรายเดือน
- อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์
- แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
- แบบฟอร์มขอรับทุน
- แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้สามัญ
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |
Apycom jQuery Menus