เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
 
 
   
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
ขั้นตอนแผนงานติดตามหนี้ สอ.ครูกระบี่ จำกัด
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
 
   
 
 
แจ้งรายชื่อสมาชิกได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร ประจำเดือนกันยายน 2559
 
การหมดสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
 
การใช้สิทธิกู้เงินตามระเบียบเงินกู้เก่าก่อนถือใช้ระเบียบเงินกู้ใหม่
 
การคำนวณสิทธิ์การกู้เงิน สอ.ครูกระบี่ จำกัด
 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด หยุดทำการ 1 วัน
 
   
 
   
โครงการศึกษาดูงาน สอ.ครูตรัง จำกัด และ สอ.ครูพัทลุ...
   
โครงการปรับโครงสร้างหนี้
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต สมาชิกเกษียณอายุและเปลี่ยนเส้...
   
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้า...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ นางเห็ว บุญชนะวิวัฒน...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ ผอ.สุทน รักบางบูรณ์...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ลงนามสัญญาประกันชีวิตกลุ่ม (โคร...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ นายวิเวก มีชู คู่สมร...
   
สอ.ครูภูเก็ต จำกัด เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่ จำก...
   
สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด เยี่ยมชมกิจก...

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0398ช่วยตอบด่วนๆค่ะ 1234 [2016-10-23] (0)
0397สอบถามค่ะ อภิญญา [2016-10-23] (0)
0396เรียนประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ นายไพโรจน์ ส่งทอง กูด่า (1)
0395ขอบคุณสหกรณค่ะ 123 [2016-10-21] (2)
0394เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก ชื่นกมล สน... [2016-10-17] (0)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.50%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก (ฉ.ฉ.)
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พัฒนาชีวิต พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรี
 
 
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา
- คำขอกู้และหนังสือกู้เงินปันผล
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- ใบสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |
Apycom jQuery Menus