เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
ขั้นตอนแผนงานติดตามหนี้ สอ.ครูกระบี่ จำกัด
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
 
   
 
 
ขอเชิญสมาชิกซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 60 เป็นต้นไป


โครงการระดมทุนเรือนหุ้น

 
รับเงินบำเหน็จสมาชิก ตั้งแต่วันที่ี 17 เม.ย. 60 เป็นต้นไป


สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่  จำกัด  
ขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 15 มี.ค.60 เป็นต้นไป


สมาชิกขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 
ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


       สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 8 ม.ค.60 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ ภายในวันที่ 10 ก.พ...

 
สอ.ครูกระบี่ จำกัด รับสมัครกรรมการเขตอำเภอปลายพระยา ประจำปี 2560
 
   
 
   
สอ.ครูเพชรบุรี จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด
   
สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด เยี่ยมชม สอ...
   
สอ.ครูยโสธร จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี...
   
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด เยี่ย...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด สนับสนุนงบประมาณงานศิลปหัตถกรรม...
   
โครงการศึกษาดูงาน สอ.ครูตรัง จำกัด และ สอ.ครูพัทลุ...
   
โครงการปรับโครงสร้างหนี้
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต สมาชิกเกษียณอายุและเปลี่ยนเส้...

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0434ยื่นกู้ เพลีย [2017-05-02] (3)
0433ทำไมผูช่วยครู อปท สมัครสมาชิกไม่ได้ คนข้องใจ [2017-04-26] (2)
0432ขอความกรุณาในการแปลข้อความค่ะ สมาชิกคนหน... [2017-04-24] (3)
0431เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา สมาชิก [2017-04-24] (3)
0430สมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจัดหวัด กู้สามัญอยู่ ควรทำอย่างไร ครู [2017-04-24] (2)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.50%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก (ฉ.ฉ.)
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พัฒนาชีวิต พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรี
 
 
- หนังสือมอบอำนาจรับปันผล-เฉลี่ยคืน 2559
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- ใบสมัครสมาชิก "ว่าด้วยเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก" (ช.ค.ส.)
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา
- คำขอกู้และหนังสือกู้เงินปันผล
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |