เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
ขั้นตอนแผนงานติดตามหนี้ สอ.ครูกระบี่ จำกัด
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
 
   
 
 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ตำแหน
 
ด่วน!!! สอ.ครูกระบี่ จำกัด เปิดรับสมัครสมาชิกทัศนศึกษาดูงาน
 
ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60 ผู้ประสงค์กู้เงินทุกประเภทต้องทำประกันสินเชื่อ
 
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ประกาศประกวดราคาค่าบริการทัศนศึกษาดูงาน
 
ชำระเงินโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ช.ค.ส.)
 
   
 
   
โครงการให้ความรู้สมาชิก
   
โครงการประชุมปฏิบัติการหน่วยงานผู้เบิก
   
สอ.ครูเพชรบุรี จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด
   
สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด เยี่ยมชม สอ...
   
สอ.ครูยโสธร จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี...
   
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด เยี่ย...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด สนับสนุนงบประมาณงานศิลปหัตถกรรม...
   
โครงการศึกษาดูงาน สอ.ครูตรัง จำกัด และ สอ.ครูพัทลุ...

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0455การค้ำประกันเงินกู้ระเบียบใหม่ 2560 น้ำ [2017-08-16] (1)
0454สอบถาม เอม [2017-08-16] (1)
0453กู้ ฉ สาอีกเเล้ว [2017-08-01] (1)
0452เพิ่มระบบตรวจสอบออนไลของสมาชิก นายสรวิศ [2017-07-13] (0)
0451อยากให้สหกรณ์เพิ่มจำนวนงวดในการส่ง สมาชิก [2017-07-13] (2)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.50%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ. ศ. 2
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรี
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้พัฒนาชีวิต พ.ศ. 2560
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2560
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก (ฉ.ฉ.)
 
 
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
- หนังสือมอบอำนาจรับปันผล-เฉลี่ยคืน 2559
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- ใบสมัครสมาชิก "ว่าด้วยเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก" (ช.ค.ส.)
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา
- คำขอกู้และหนังสือกู้เงินปันผล
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |